App for tablet
                     โปรแกรมเพื่อแสดงผล Application ที่สร้างขึ้น
                      cartoon ส่วนประกอบของพืช
                      นาฬิกา
                      เกมชั่งน้ำหนัก 
                      การคูณจำนวนหนึ่งหลัก
                     แบบทดสอบ
                     การคูณจำนวนไม่เกิน 9
                     การคูณจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลัก
                   
  การคูณจำนวนสองหลักไม่เกิน 24
                      การลบจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลัก
                      การลบจำนวนหนึ่งหลัก
                      การหารจำนวนสองหลัก
                      การหารจำนวนสองหลักกับหนึ่งหลัก
                      การหารจำนวนหนึ่งหลัก

                     เกม ใช่หรือไม่
                     เกมตั้งเวลานาฬิกา
                      เกมการบวก ลบ คูณ หาร ระคน
                      เกมบวกเลขสองหลัก
                      เกมบวกเลขหนึ่งหลัก

       
                       เกมแยกประเภท
                       เกมเรียนรู้เรื่องทิศ
                       เกมลากเส้นจับคู่
                       เกมสะกดคำจากรูปภาพ
                       คำไวพจน์
                       คำศัพท์ 1
                       คำศัพท์ 2
                       คำศัพท์พระสงฆ์
                       แยกประเภทอักษร
                       สระเสียงสั้น - เสียงยาว
                      สำนวนไทย

  e - book (App for tablet)
                     สิ่งมีชีวิต ชั้น ป. 1
                     สูตรคูณแม่ 2
                     ครอบครัวของฉัน
                     ดิน


โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
e-mail : thongputa@hotmail.com