.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,327
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 ประวัติโรงเรียน

      โรงเรียนบ้านหนองไฮ  เดิมเป็นโรงเรียนสาขา
ของโรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม
2 (วัดบ้านนาเลา)
ตั้งขึ้นเมื่อวันที่
1 มกราคม พ.ศ.2477 มีนายทุย อันทวาปี เป็นครูใหญ่คนแรกอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นสถานที่เรียน
เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่
1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4
มี นักเรียน
115 คน เมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการให้เงินงบประมาณมาสร้างอาคารเอกเทศขนาด 3 ห้องเรียน โดยเป็นเงินบริจาคของท่านศึกษาพลี 500 บาท เปิดทำการสอน
เมื่อ พ.ศ.
2482 ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม 4 ”(หนองไฮหรรษา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่
ถึงชั้นประถมปีที่
4 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองไฮ
        ปี พ.ศ.2503 อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดเสียหาย จึงไปอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว
        ปี พ.ศ.2506 นายเทียบศักดิ์ สุวรรณธาดา
ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่
1 งบประมาณสมทบ จำนวน 70,000 บาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2508
        ปี พ.ศ. 2509 ได้เปิดขยายการศึกษาชั้นประถมปลายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
        ปี พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1
        ปี พ.ศ. 2513 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน
        ปี พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน  2 ห้องเรียน
        ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2
        ปี พ.ศ.  2521  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด 4 ห้องเรียน ได้ถุนสูง 1 หลัง จำนวน 405,000 บาท   ส้วม 1 หลัง 3 ที่ (จำนวน  18,000  บาท)
        ปี พ.ศ. 2525 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไฮ ร่วมกับคณะครู กรรมการศึกษา และชาวบ้านร่วมกันสร้างสนามบาสเกตบอล มอบให้โรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2529 นายเทพวุฒิ-นางเข็มพร เลิศแสงสุวรรณ ได้สร้างหอกระจายข่าว มอบให้โรงเรียน
        ปี พ.ศ. 2530 คณะครู-ภารโรงร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเทคอนกรีตใต้ถุนอาคาร 3 เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4  ที่
        ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียนและอาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 จำนวน 1 หลัง
        ปี พ.ศ. 2533 คณะครูกรรมการศึกษาและชาวบ้านตลอดทั้งศิษย์เก่าได้จัดงานวันครบรอบ 55 ปีของโรงเรียน เพื่อหาเงินสร้างประตูโรงเรียนจำนวน 3 ประตู และซื้ออุปกรณ์การศึกษามอบให้โรงเรียน มูลค่า 60,000 บาท
        ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดโครงการอนามัยดีเด่นอันดับ 1 ของสปจ.มหาสารคาม
        ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของ สปจ.มหาสารคาม
        ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนสมัครเรียน 65 คน
        ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคาร 1 และอาคาร 2
        ปี พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เมื่อ วันที่ 19 มกราคม 2541
        ปี  พ.ศ.2546 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
        ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่  2  หาเงินจัดสร้างโรงอาหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
        ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่ 3 เพื่อหาเงินจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องสมุดและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
        ปี พ.ศ.2556  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)
        ปี พ.ศ.2561  โรงเรียนได้รับงบประมาณ เพื่อสร้างอาคารเรียนจำนวน 1 หลัง จำนวน 4 ห้องเรียน

                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองไฮ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูรวมทั้งสิ้น 18 คน  เป็นชาย  11 คน      เป็นหญิง
7
คน    นักการภารโรงโครงการ SP2  จำนวน  2 คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   1  คน   มีนักเรียนทั้งสิ้น   262  คน    มีนายโกสิน  กันหา
 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net