.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.224.108.85
คุณเข้าชมลำดับที่ 502,161
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
พฤษภาคม 2561
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
 
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

 ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนบ้านหนองไฮ   เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม 2 ( วัดบ้านนาเลา ) ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   มกราคม พ.ศ. 2477 มีนายทุย อันทวาปี เป็นครูใหญ่คนแรกอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นสถานที่เรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ 1 ถึงชั้นประถมปีที่ 4
มี นักเรียน
115 คนเมื่อ พ.ศ. 2481 ทางราชการให้เงินงบประมาณมาสร้างอาคารเอกเทศขนาด 3 ห้องเรียน โดยเป็นเงินบริจาคของท่านศึกษาพลี 500 บาท เปิดทำการสอนเมื่อ พ.ศ. 2482 ตั้งชื่อว่า โรงเรียนประชาบาลตำบลขามป้อม 4 ” (หนองไฮหรรษา) เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมปีที่  ถึง
ชั้นประถมปีที่ 4 ต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองไฮ
                ปี พ.ศ. 2503 อาคารเรียนได้ถูกพายุพัดเสียหาย จึงไปอาศัยศาลาวัดโพธาราม เป็นที่ทำการเรียนการสอนชั่วคราว
                 ปี พ.ศ. 2506 นายเทียบศักดิ์ สุวรรณธาดา ครูใหญ่ได้ร่วมกับคณะครูและชาวบ้านได้ปลูกสร้างอาคารเรียนหลังที่ 1 งบประมาณสมทบ จำนวน 70,000 บาท แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2508
                ปี พ.ศ. 2509 ได้เปิดขยายการศึกษาชั้นประถมปลายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7
               ปี พ.ศ. 2512 ได้งบประมาณสร้างบ้านพักครูหลังที่ 1
              ปี พ.ศ. 2513 ได้ขยายการศึกษาภาคบังคับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-7 และได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน
              ปี พ.ศ. 2514 ได้งบประมาณสร้างโรงฝึกงาน จำนวน 1 หลัง
              ปี พ.ศ. 2517 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียน จำนวน  2 ห้องเรียน
              ปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูหลังที่ 2
             ปี พ.ศ.  2521  ได้รับเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนขนาด  ห้องเรียน ได้ถุนสูง  1   หลัง จำนวน 405,000   บาท   ส้วม  1   หลัง  ที่ (จำนวน  18,000   บาท)
           ปี พ.ศ. 2525 ศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านหนองไฮ ร่วมกับคณะครู กรรมการศึกษา และชาวบ้านร่วมกันสร้างสนามบาสเกตบอล มอบให้โรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2529 นายเทพวุฒิ-นางเข็มพร เลิศแสงสุวรรณ ได้สร้าง
หอกระจายข่าว มอบให้โรงเรียน
          ปี พ.ศ. 2530 คณะครู-ภารโรงร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเทคอนกรีตใต้ถุนอาคาร 3 เพื่อใช้ในกิจการต่าง ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2530 ได้งบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 จำนวน 4  ที่
          ปี พ.ศ. 2532 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 6 ห้องเรียนและอาคารอเนกประสงค์แบบ 205/26 จำนวน 1 หลัง
          ปี พ.ศ. 2533 คณะครูกรรมการศึกษาและชาวบ้านตลอดทั้งศิษย์เก่าได้จัดงานวันครบรอบ 55 ปีของโรงเรียน เพื่อหาเงินสร้างประตูโรงเรียนจำนวน 3 ประตู และซื้ออุปกรณ์การศึกษามอบให้โรงเรียน มูลค่า 60,000 บาท
          ปี พ.ศ. 2533 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนจัดโครงการอนามัยดีเด่นอันดับ 1 ของ สปจ.มหาสารคาม
         ปี พ.ศ. 2534 โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นอันดับ 1 ของ สปจ.มหาสารคาม
         ปี พ.ศ. 2535 โรงเรียนได้เปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนสมัครเรียน 65 คน
         ปี พ.ศ. 2538 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียนได้รับการอนุมัติให้รื้อถอนอาคารเรียน 2 หลัง คือ อาคาร 1 และอาคาร 2
          ปี พ.ศ. 2541 อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองไฮ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ช่วย
ผู้อำนวยการ เมื่อ วันที่
19 มกราคม 2541
            ปี  พ.ศ.2546 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหาเงินจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 30 เครื่อง
           ปี พ.ศ.2550 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่  2  หาเงินจัดสร้างโรงอาหารและปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
          ปี พ.ศ.2553 โรงเรียนได้จัดงานชุมนุมศิษย์เก่าและผ้าป่าเพื่อการศึกษาครั้งที่ 3 เพื่อหาเงินจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน  ปรับปรุงห้องสมุด
และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
          ปี  พ.ศ.  2556  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ )
                ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านหนองไฮ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีครูรวมทั้งสิ้น 17 คน  เป็นชาย  9 คน      เป็นหญิง
8 คน    นักการภารโรงโครงการ SP2  จำนวน  2 คน

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ   1  คน   มีนักเรียนทั้งสิ้น   284  คน    มีนายโกสิน  กันหา
 เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net