.

"คุณธรรมนำชีวี ไอซีทีรอบรู้  สู้งาน  ประสานสังคม  นิยมการกีฬา"

 
 
 

 

 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.158.199.217
คุณเข้าชมลำดับที่ 530,318
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
กันยานยน 2561
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 21 กันยานยน 2561
 
  หน้าหลัก    คำขวัญ วิสัยทัศน์ 
คำขวัญ วิสัยทัศน์
 

 คำขวัญโรงเรียน

คุณธรรมนำชีวี   ไอซีทีรอบรู้    สู้งาน
ประสานสังคม     นิยมการกีฬา

ปรัชญา ( PHILOSOPHY)

ความรู้คู่ความดี

วิสัยทัศน์ ( VISION )

 มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐาน วิชาการก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม ก้าวล้ำเทคโนโลยี  มีคุณภาพชีวิต ร่วมคิดพัฒนากับชุมชน อยู่บนพื้นฐานความพอเพียง  เคียงคู่ความเป็นไทย
พันธกิจ ( MISSION )

   1. จัดการศึกษาภาคบังคับในเขตบริการของโรงเรียนให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
       2. ส่งเสริมด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ ควบคู่ คุณธรรม จริยธรรมและ การมีระเบียบวินัย
       3.  พัฒนาระบบบริหาร และ การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพด้วยสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
       4.  ส่งเสริมพัฒนาความก้าวหน้าของครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
       5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ให้ทันสมัยและพอเพียง
       6.  พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ให้น่าดู  น่าอยู่  น่าเรียน
       7.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยระบบเศรษฐกิจพอเพียง
       8.  เสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
       9.  ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักรักษาสุขภาพและกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าด้วยดนตรี   กีฬา และศิลปะ

เป้าหมาย ( TRAGET )

    1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน และใช้สื่อเทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้                  
       2.  ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าของตนเอง มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามหลักธรรมของพุทธศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
มี จิตสาธารณะ
  

       3.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
       4.  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพและมีวิทยฐานะสูงขึ้น
      5.  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัยและพอเพียง
      6.  โรงเรียนมีสิ่งแวดล้อมที่สะอาดร่มรื่นสวยงาม  น่าดู น่าอยู่   น่าเรียน
      7. ชุมชนได้ร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเต็มศักยภาพเป็นรูปธรรม
      8. นักเรียนทุกคนเป็นผู้มีสุขภาพกายจิตใจ สมบูรณ์ แข็งแรง และบุคลิกภาพที่ดี
      9. นักเรียนมีจิตสำนึกความเป็นไทยรู้จักอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 
 
นายโกสิน กันหา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 
 

 
 
 

 
: โรงเรียนบ้านหนองไฮ สพป.มค. 2
99 หมู่ที่ 13 บ้านหนองไฮพัฒนา ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
Tel : 043-902491
Email : krunan@nonghai.net