แหล่งเรียนรู้ โดยครูทองชัย ภูตะลุน

    e - book (app for tablet)
                     สูตรคูณ แม่ 2
                     สูตรคูณ แม่ 3
                     สูตรคูณ แม่ 4
                     สูตรคูณ แม่ 5
                     สูตรคูณ แม่ 6
                     สูตรคูณ แม่ 7
                     สูตรคูณ แม่ 8
                     สูตรคูณ แม่ 9
                     สูตรคูณ แม่ 10
                     สูตรคูณ แม่ 11
                     สูตรคูณ แม่ 12    
  e - book
                     
                    
                    
                    
  บทเรียน Crourseware
                    
                    
                   
 
สื่อ web page
นายทองชัย ภูตะลุน    ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ ตำบลหนองไฮ อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 44120
e-mail : thongphuta@hotmail.com