[กระทรวงศึกษาธิการ] [สพฐ.] [สพป.มค.2] [โรงเรียนบ้านหนองไฮ][ติดต่อเรา]
๘o พรรษามหาราชินี
  พระราชประวัติ
  พระราชณียกิจ
  วันแม่แห่งชาติ
  ตราสัญลักษณ์
  พระบรมฉายาลักษณ์
  Google
  Sanook
  Thairath

๘o พรรษามหาราชินีวันแม่แห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ โดยริเริ่มเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์จนถึงปัจจุบัน

ผู้จัดทำ
เด็กหญิง กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์  และ เด็กหญิง สุดารัตน์ นามา
ครูที่ปรึกษา อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ [http://www.nonghai.net] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2