ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เดินตามแนวทางของพ่อ เรียนรู้ นำไปสู่ ชีวิตประจำวัน
[ กระทรวงศึกษาธิการ ] [ สพฐ. ] [ สพป.มค.2 ] [ ติดต่อเรา ]  [โรงเรียนบ้าหนองไฮ]
Menu
เศรษฐกิจพอเพียง
ที่มาโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สามห่วงสองเงื่อนไข
พระราชดำรัช
Web Gallery
พระบรมฉายาลักษณ์
Web Site
Google
Sanook
Thairath
Facebook

ที่มาของโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ

                 เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางปฏิบัติตน โดยคำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี เพื่อพร้อมรับต่อความเสี่ยง บนพื้นฐานของความรอบรู้ ความรอบคอบ ระมัดระวัง และคุณธรรม การใช้ความรู้อย่างถูกหลักวิชาการ ด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ควบคู่ไปกับการกระทำที่ไม่เบียดเบียนกัน การแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความร่วมมือปรองดองกันในสังคม จะสร้างสายใยเชื่อมโยงคนในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมเข้าด้วยกัน สร้างสรรค์พลังในทางบวก นำไปสู่ความสามัคคี การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน และการพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
การศึกษาและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตโครงการนี้ เกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เกิดการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม และรองรับแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้านของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาวิชาการกลาง การศึกษาวิจัยเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
                 งานวิจัยชุดนี้เป็นงานที่อยู่ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นผู้ประสานงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการวางนโยบาย แผนและการนำไปปฏิบัติ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมถึงการสร้างนักวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประสานเชื่อมโยง และให้คำปรึกษาแก่โครงการวิจัยอื่นๆ ของ สกว.ที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
                 ฐานข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นตามโครงการนี้ จะเปรียบเสมือนแหล่งข้อมูลแรกที่ได้พยายามรวบรวมข้อมูลกลุ่ม องค์กร พื้นที่ ที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการเรียนรู้ ขยายผลให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในวงกว้างต่อไป 
[กลับ] [กลับสู่หน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นายชัยชนะ บุญยะประภูติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
คุณครูที่ปรึกษา นาย อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ
E-mail chaichana_787899@hotmail.com