ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เสด็จขึ้นเสวยราชย์เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ถึงปัจจุบัน ทรงดำรงฐานะเป็นพระประมุขแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งอยู่เหนือการเมืองทั้งปวงและเป็นที่เคารพสักการะของคนไทยทั้งชาติ ทั้งนี้ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระชนมชีพอยู่และทรงเสวยราชย์ยาวนานที่สุดในโลก และยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยเช่นกัน
ผู้จัดทำ
นางสาว กัญญาณัฐ เหล่าจันทร์ และ นางสาว สุดารัตน์ นามา
ครูผู้สอน นาย อนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2