ปั่นเพื่อพ่อ B I K E   F O R   D A D
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บ
กระทรวงศึกษาธิการสพฐ.สพป.มค.2โรงเรียบ้านหนองไฮติดต่อเรา
ปั่นจักรยาน
เส้นทาง
ตราสัญลักษณ์
กิจกรรม
เข็มกลัด
ความหมาย
พระปณิทาน
สายรัด
เสื้อจักรยาน
ทำตามพ่อ
พรของพ่อ
google
sanook
facebook
สสวท.

ความหมายตราสัญลักษณ์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมารททรงออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อใช้ในการทำกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมหระกียรติ Bike For Dad มีความหมายลึกซึ้งและเป็นสิริมงคลดังนี้

1. พระนามาภิโธยย่อ ภปธ. หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูาหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
2. พระนามาภิโธยย่อ มวก. หมายถึง สมเด็จพระบรมโอรสสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร
3. ตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า Dad สื่อถึงคำสรรพนามในการเรียกขานของลูก โดย D ตัวแรก หมายถึง พ่อของแผ่นดิน a แทนคำว่า and และ D ตัวสุดท้ายแแทนคำว่า daddy หมายถึง พ่อของเรา ซึ่งรวมกันแล้ว หมายถึง ปั่นจักรยาน แสดงความรัก ร่วมใจกันทดแทนพระคุณพ่อ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อของแผ่นดิน

4. คำภาษาไทยปั่นเพื่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีและกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์
5. คำภาษาอังกฤษ Bike For Dad หมายถึงปั่นเพื่อพ่อ(ดูความหมายปั่นเพื่อพ่อ)เพื่ความสากล และความเข้าใจคำว่าต่างชาติ และใช็เพื่อการประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสุทธิดา  บุญตู้ และ นางสาวสายชล  ปาสานะตี
ครูผู้สอน นาย อนันต์  โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2