พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว)
ประวัติพระธรรมวิทสุทธิมงคล
ชาติกำเนิดและการอุปสมบท
เรียนปริยัติและปฏิบัติกรรมฐาน
ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาด
มรณภาพ
การช่วยเหลือสังคม
สมณศักดิ์และปริญญากตติมศักดิ์
ผลงานหนังสือ
หลักคำสอน
หลวงตามหาบัว
มรณภาพ
google
sanook
facebook
สสวท.

สมณศักดิ์และปริญญากตติมศักดิ์

     สมณศักดิ์
   13 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เป็นพระครูสัญญาบัตรที่ พระครูญาณวิสุทธาจารย์
5 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชญาณวิสุทธิโสภณ สมถวิปัสสนาวิมลอนุสิฐ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัณยวาสี
5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิสุทธิมงคล สมถวิปัสสนาโกศลธรรมธารี อรรถภาณีสรรพกิจ โสภิตเสฏฐคุณาภรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม อรัญญวาสี
      ปริญญากิตติมศักดิ์
   ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น[28]
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

[กลับหน้าหลัก]

ผู้จัดทำ
นางสาวสายชล  ปาสานะตี และ นางสาวสุทธิดา  บุญตู้
ครูผู้สอน
นายอนันต์ โสภาไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2