พุทธมณฑลอีสาน ถิ่นฐานอารยธรรม ผ้าไหมล้ำเลอค่าตักสิลานคร


แนะนำจังหวัดมหาสารคาม


จังหวัดมหาสารคาม มีพื้นที่ ๕,๒๒๕.๒๙ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓.๓๑ ล้านไร่ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ๔๗๐ กิโลเมตร ตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือบริเวณจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน หรือบริเวณสะดืออีสาน (สะดืออีสาน เป็นชื่อที่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคามตั้งขึ้น เพื่อใช้เรียกบริเวณจุดศูนย์กลางของภาคอีสาน ด้วย เหตุผล ถ้าเปรียบแผ่นดินอีสานทั้งภาคเป็นเสมือนร่างกายมนุษย์ และจุดศูนย์กลางที่มองเห็นใน ร่างกายของมนุษย์ คือ สะดือ จุดศูนย์กลางของภาคอีสานอยู่เส้นรุ้งที่ ๑๖ องศา ๑๒ ลิปดาเหนือ ตัดกับเส้นแวงที่ ๑๐๓ องศา ๔ ลิปดาตะวันออก

ประวัติของจังหวัดมาหาสารคาม
ที่ตั้งและอาณาเขต
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ
การเดินทาง
สถานที่ท่องเที่ยว
ประเพณีประจำจังหวัด
ต้นไม้ประจำจังหวัด
ดอกไม้ประจำจังหวัด
ตราของจังหวัดมหาสารคาม
คำขวัญของจังหวัดมหาสารคาม
การแต่งกาย
อาหารขึ้นชื่อ
Google
Sanook
Thairath
fackbook

ผู้จัดทำ
นาย รุ่งวิวัฒน์ ประนนท์ และ นางสาว ปิยฉัตร หวังสุดใจ
คุณครูที่ผึกสอน นาย อนันต์ โสภาไฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2