สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

 

 

ผู้จัดทำ

นางสาวสุรีรัตน์ แห้วเพ็ชร e-mail tansureerat2545@gmail.com

และ

เด็กหญิงธัญชนก ปิดสาเย e-mail Thanchanok44120@gmail.com

ครูผู้สอน

นายอนันต์ โสภาใฮ e-mailans.444@hotmail.com

โรงเรียนบ้านหนองไฮ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต2

กลับหน้าหลัก

 

พระราชสมภพ
พระราชพอธีสมโภชและขึ้นพระอู่
การศึกษา
สยามมกุฎราชกุมาร
ผนวช
ทรงครองราชย์
พระราชกรณียกิจ
rพระบรมฉายาลักษณ์
ครองราชย์
google
facebook
สสวท.
 

ผู้จัดทำ
นางสาวสุรีรัตน์ แห้วเพ็ชร และ เด็กหญิงธัญชนก ปิดสาเย
ครูผู้สอน นายอนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2