สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

พระราชสมภพ
การศึกษา

การกีฬา

ด้านต่างประเทศ

ด้านพระศาสนา

ด้านทหาร
ครองราชย์
พระบรมฉายาลักษณ์
facebook
google
สสวท.
 

ผู้จัดทำ
เด็กหญิง ธัญชนก ปิดสาเย และ เด็กหญิง สุรีรัตน์ แห้วเพ็ชร
ครูผู้สอน นายอนันต์ โสภาใฮ
โรงเรียนบ้านหนองไฮ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2